Aktualności

4-02-2014

W dniu 04.02.2014 r. odbył się wykład i pogadanka dla rodziców dzieci klas od „0” do III klasy Gimnazjum Zespołu Szkół w Piskorowicach prowadzony przez pedagoga SOW na temat przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem form przemocy wobec dziecka. Podczas spotkania z rodzicami omówiono formy wychowania i komunikacji z dzieckiem bez przemocy, rozdano materiały edukacyjne na ten temat, przekazano także ulotki oraz informacje o działalności SOW w Nowej Sarzynie.

 

4-03 - 25-06-2013

 

W dniach 04.03.2013 r. – 25.06.2013 r. Ośrodek Wsparcia w Nowej Sarzynie włączył się w Ogólnopolską Kampanię „Postaw Na Rodzinę”. Propagowanie kampanii odbyło się poprzez przesłanie broszurek i ulotek do 15 gimnazjów i 10 szkół podstawowych z terenu powiatu leżajskiego. Nawiązano współpracę z pedagogami szkolnymi i nauczycielami, którzy podjęli różnorodne działania na terenie szkół (spotkania rodziców i dziadków z dziećmi, szkolenia dla rodziców, zajęcia z dziećmi: lekcje o tematyce rodzinnej, konkursy plastyczne, plakatowe, przedstawienie profilaktyczne itp.). Zaangażowanym pedagogom i nauczycielom przekazano 14 certyfikatów „Nauczyciel przyjazny rodzinie”. Po zakończeniu kampanii przygotowano tablicę informacyjną na podstawie materiałów otrzymanych ze szkół i działań podjętych z mieszkańcami Ośrodka oraz wyeksponowano ją na terenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia.

Więcej…

 

Czerwiec 2013

 

 

W czerwcu 2013 r. zostaliśmy zaproszeni przez „Apostolstwo Trzeźwości” z Leżajska do współudziału w prorodzinnym spotkaniu. Z zaproszenia chętnie skorzystaliśmy. Na dzieci, ich rodziców i opiekunów czekały kiełbasa z grilla, gry i zabawy z wodzirejem, prezenty. Dzieci cieszyły się z otrzymanych prezentów a my z nawiązania kontaktu z przedstawicielami  organizacji działających przy klasztorze oo. Bernardynów w Leżajsku.

 

1-10-2013

 

 

W dniu 01.10.2013 r. w ramach Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy na terenie SOW w Nowej Sarzynie zorganizowano ognisko oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu dla klientów Ośrodka i ich dzieci. W ramach obchodów Dnia bez Przemocy odbyło się wspólne pieczenie kiełbasy i ziemniaków, zabawy z chustą Klanza, kalambury a także malowanie twarzy dzieciom. Na imprezie mieli możliwość zapoznania się obecni mieszkańcy Ośrodka z klientami korzystającymi z pomocy SOW w sposób ambulatoryjny.


Więcej…

 

19-11-2013

 

W dniu 19.11.2013 r. w Ośrodku zorganizowano szkolenie z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci pt. „Dziecko krzywdzone: prostytucja, pornografia, handel, pedofilia”. W szkoleniu uczestniczyli pedagodzy szkół podstawowych z terenu powiatu leżajskiego. Tematyką zajęć było komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci (prostytucja dziecięca, pornografia dziecięca, handel dziećmi), pedofilia, sprawcy przestępstw seksualnych wobec dzieci, prewencja i skutki tego zjawiska, a także interwencja i formy pomocy dziecku doświadczającemu komercyjnego wykorzystywania seksualnego, instytucje i fundacje  pomagające dziecku w Polsce i na świecie. Uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia oraz materiały, tj. broszurki, ulotki, książeczki edukacyjne i ćwiczenia do pracy z dziećmi.


Więcej…

 

22-11-2013

W dniu 22.11.2013 r w Domu Pielgrzyma w Leżajsku odbył się wykład prowadzony przez pracowników SOW w Nowej Sarzynie na temat „Czym jest przemoc w rodzinie, rodzajów przemocy, cyklu przemocy, sygnałów ostrzegawczych przemocy w związku kobiety i mężczyzny” oraz warsztaty pt. „Jak uchronić rodzinę przed przemocą” . Warsztaty dotyczące profilaktyki przemocy w rodzinie stworzone zostały w oparciu o „Porozumienie bez przemocy” Marshalla Rossenberga. W wykładach  i warsztatach uczestniczyło około 60 osób członków różnych grup działających przy Bazylice OO.Bernardynów w Leżajsku, miedzy innymi członkowie grupy Al Anon.

 

Rok 2012

W 2012 roku pracownicy SOW w Nowej Sarzynie opracowali materiały edukacyjne pt. „Niebieska Karta niesie pomoc! – krótki przewodnik dla specjalistów”, zawierające informacje czym jest Niebieska Karta, dlaczego warto ją sporządzać, co należy zrobić, żeby rozpocząć działanie procedury, co wydarzy się po uruchomieniu procedury z uwzględnieniem lokalnych warunków i rozwiązań. Materiały opracowano w porozumieniu z zespołami interdyscyplinarnymi gminy Nowa Sarzyna i Leżajsk, biorąc pod uwagę lokalne rozwiązania. Przewodnik przekazano pracownikom służby zdrowia, szkół, policji, pracownikom socjalnym, członkom gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z terenu gmin Nowej Sarzyny i Leżajska.

W 2012 roku kontynuowaliśmy także psychoedukację z członkiniami kół gospodyń wiejskich z gminy Nowa Sarzyna propagując i omawiając prawidłowe wzorce rodzinne oparte na partnerstwie.

W dniu 19.11.2012 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci pedagog SOW zorganizowała i przeprowadziła Szkolenie pt. „Dziecko Krzywdzone w Rodzinie” skierowane do pedagogów szkół podstawowych z terenu powiatu leżajskiego. Tematem szkolenia była przemoc wobec dzieci, jej wpływ na ich rozwój, form pomocy dziecku krzywdzonemu, podstawy prawne związane z ochroną dziecka przed przemocą oraz procedura pomocy dziecku krzywdzonemu w szkole. Szkolenie miało formę zarówno wykładową, jak i warsztatową. 12 pedagogów szkolnych, 2 nauczycieli oraz 1 psycholog uczestniczących w szkoleniu otrzymało zaświadczenia oraz materiały, tj. książki, broszurki, ulotki i materiały na temat dziecka krzywdzonego.

 

Rok 2011

W miesiącach od maja do listopada 2011 r., w ramach projektu „Rodzinna Wszechnica Sarzyńska” utworzono punkt konsultacyjny obsługiwany przez pracowników Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Nowej Sarzynie. Z konsultacji w punkcie skorzystało 40 osób. W ramach ww. Projektu przeprowadzono także 30 godzin zajęć dydaktycznych dla dzieci w 10 grupach przedszkolnych (5 i 6-latków) w 4 Przedszkolach Samorządowych na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Opracowano program oraz konspekty zajęć, mające na celu kształtowanie u dzieci asertywnych postaw, rozpoznawanie przyczyn agresji, rozumienie siebie samych, opanowanie i przezwyciężanie złości i agresji, nawiązywanie nieagresywnych kontaktów.

W miesiącach od 09-11.2011 r. pracownicy SOW przeprowadzili wykłady dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Nowa Sarzyna. Dla chętnych rodziców udzielano konsultacji pedagogicznych i psychologicznych. W wykładach wzięło udział 1070 osób a w konsultacjach 170 osób.

W grudniu 2011 r. pracownik Ośródka zorganizował dalsze spotkania z członkiniami kół gospodyń wiejskich z gminy Nowa Sarzyna. Tym razem celem spotkań było propagowanie prawidłowych wzorców rodzinnych opartych na partnerstwie.


 

Rok 2010

W dniu11.02.2010 r. SOW włączył się w ogólnopolską Kampanię Przeciwdziałania Przemocy Wobec Osób Starszych i Niepełnosprawnych. W ramach ww. Kampanii rozesłane zostały ulotki promujące ww. Kampanię oraz oferta SOW do 41 instytucji z powiatu leżajskiego: OPS-ów, Bibliotek i Przychodni. Broszury zawierały wskazówki jak należy pomóc takim osobom i gdzie osoby doznające przemocy mogą szukać pomocy i wsparcia.

W miesiącach 05-07.2010 r. pracownicy Ośrodka pełnili dyżury w OPS-ie w Nowej Sarzynie oraz Leżajsku udzielając porad osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz zagrożonych tym zjawiskiem.

We wrześniu 2010 r. pedagog SOW opracowała materiały edukacyjne pt.: „Co to są emocje?” i „Złościuch” na temat sposobów radzenia sobie z emocjami, złością, kontrolowaniem uczuć, które zostały przekazane do pedagogów szkolnych do 30 szkół podstawowych z terenu powiatu leżajskiego. Celem było promowanie wśród dzieci ze szkół podstawowych wzorców życia rodzinnego wolnego od przemocy.

W październiku 2010 r. nasz Ośrodek włączył się w Ogólnopolską  Kampanię „Zły Dotyk” na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym. Kampania społeczna poświęcona była problemowi wykorzystywania seksualnego dzieci. Jej celem była edukacja w zakresie możliwości ochrony najmłodszych i pomocy dzieciom, które doświadczyły wykorzystywania. W ramach ww. Kampanii rozesłano i rozwieziono do 30 szkół z terenu powiatu leżajskiego materiały, które otrzymano od Fundacji Dzieci Niczyje. Były to poradniki dla pedagogów i nauczycieli. Pedagog SOW opracowała materiały o wyżej wymienionej tematyce do wykorzystania przez pedagogów szkolnych w czasie rozmów z dziećmi, rodzicami a także do wykonania gazetek ściennych.

 

Rok 2009

W dniach 23-27.02.2009 kolejny raz pracownicy Ośrodka Wsparcia w Nowej Sarzynie pełnili dyżury w Sądzie w Leżajsku i w Łańcucie udzielając porad kuratorom, sędziom, pracownikom socjalnym w zakresie specjalistycznej pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie.

W dniu 16.11.2009 r.- odbyło się szkolenie zorganizowane i prowadzone przez pracowników Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie kierowane do psychologów i pedagogów powiatu leżajskiego. Celem szkolenia było przekazanie podstawowych informacji dotyczących przemocy w rodzinie, form specjalistycznej pomocy udzielanej przez SOW, a także nawiązanie współpracy ze szkołami naszego powiatu.

W Listopadzie 2009 gościliśmy w naszym Ośrodku delegację przedstawicieli kierowników ośrodków pomocy społecznej z Holandii. Celem spotkania było nawiązanie międzynarodowego kontaktu pomiędzy Ośrodkami.

 

Rok 2008

W ramach obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw Sądy w miesiącach 02.2008 r.-03.2008 pracownicy Ośrodka Wsparcia w Nowej Sarzynie pełnili dyżury w Sądzie w Leżajsku i w Łańcucie udzielając porad kuratorom, sędziom, pracownikom socjalnym w zakresie specjalistycznej pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie.

W dniach 03.07.2008 r.,10.07.2008r.,11.07.2008r.,04.11.2008 r.,05.11.2008 r. pracownicy SOW w Nowej Sarzynie przeprowadzili mini szkolenie pt. „Lokalny system pomocy ofiarom przemocy w rodzinie”. Szkolenie kierowane było do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej podległych pod gminę. Przeszkoleni zostali pracownicy OPS- u w Leżajsku, Nowej Sarzynie, Białobrzegach, Markowej i Łańcucie. Szkolenie objęło tematyką problem obojętności wobec przemocy w rodzinie i tym samym szybkiego reagowania na przemoc.

W grudniu 2008 r. pracownicy Ośrodka Wsparcia w Nowej Sarzynie przeprowadzili akcję profilaktyczną pt. „Jesteś rodzicem?” dotyczącą wychowania bez przemocy, skierowaną do rodziców. W ramach akcji rozesłano przygotowane broszurki informacyjno- edukacyjne do 30 szkół podstawowych, 10 przedszkoli i 12 bibliotek publicznych w powiecie leżajskim w celu ich rozpropagowania wśród rodziców lub  wykorzystania informacji w nich zawartych podczas rozmów pedagogów i wychowawców z rodzicami.

 
Więcej artykułów…