Instytucje powiatowe

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEŻAJSKU

17 24 28 258

OŚORDEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W LEŻAJSKU - TELEFON ZAUFANIA

17 24 21 300

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA WLEŻAJSKU

17 24 20 799

 

Zadania powiatów to:

“tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie”, a także “prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej” , (Art. 6, § 3, pkt. 1-2), a również “tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie” oraz “opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie” ( Art. 6, § 4, pkt. 1-2 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dn. 29 lipca 2005 r.)

Zadania instytucji powiatowych:

1. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie:

- prowadzenie powiatowych ośrodków wsparcia oraz ośrodków interwencji kryzysowej,

- udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osobom korzystającym z pomocy społecznej.

2. Punkty Informacyjno-Konsultacyjne:

- przeprowadzenie diagnozy sytuacji rodziny,

- udzielenie wsparcia i informacji potrzebnych osobie doznającej przemocy,

- udzielenie pomocy w opracowaniu planu działania,

- udzielenie pomocy w redagowaniu pism procesowych,

- dostarczenie materiałów edukacyjnych,

- umożliwienie kontaktu ze specjalistami, tj.: psycholog, prawnik, policjant, pracownik socjalny, pedagog, lekarz, specjalista terapii uzależnień itp.,

- prowadzenie grup wsparcia lub socjoterapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie.

3. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne:

a) prowadzenie działalności diagnostycznej, m.in.: przez badanie psychologiczne dziecka oraz wywiad z rodzicem, umożliwiające określenie sposobu funkcjonowania dziecka oraz jego środowisko wychowawcze,

b) prowadzenie działalności terapeutycznej względem dzieci i młodzieży, m.in.:

- terapii indywidualnej i grupowej, w tym terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,

- podejmowanie działań terapeutycznych wspomagających wychowawczą funkcję rodziny,

- podejmowanie, w sytuacjach kryzysowych, działań o charakterze mediacyjnym i  interwencyjnym w środowisku dzieci i młodzieży.

c) prowadzenie działalności doradczej, m.in.:

- udzielanie porad i konsultacji psychologicznych i pedagogicznych zgłaszającym  się dzieciom i młodzieży,

- udzielanie porad i konsultacji psychologicznych i pedagogicznych rodzicom, a także wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

d) prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej możliwości uzyskiwania pomocy w specjalistycznych placówkach,

e) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom, tj.: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, terenowy oddział Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa i Komenda Powiatowa Policji.

 

ð Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne:

- prowadzenie działalności diagnostycznej, m.in.: przez badanie psychologiczne dziecka oraz wywiad z rodzicem, umożliwiające określenie sposobu funkcjonowania

dziecka oraz jego środowisko wychowawcze,

- prowadzenie działalności terapeutycznej względem dzieci i młodzieży, m.in.:

1) terapii indywidualnej i grupowej, w tym terapii zaburzeń rozwojowych i

zachowań dysfunkcyjnych,

2) podejmowanie działań terapeutycznych wspomagających wychowawczą funkcję

rodziny,

3) podejmowanie, w sytuacjach kryzysowych, działań o charakterze mediacyjnym i

interwencyjnym w środowisku dzieci i młodzieży.

- prowadzenie działalności doradczej, m.in.:

1) udzielanie porad i konsultacji psychologicznych i pedagogicznych zgłaszającym

się dzieciom i młodzieży,

2) udzielanie porad i konsultacji psychologicznych i pedagogicznych rodzicom, a

także wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

- prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej możliwości uzyskiwania

pomocy w specjalistycznych placówkach,

- współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i instytucjami świadczącymi

poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom, tj.: Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, terenowy oddział

Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa i

Komenda Powiatowa Policji.