Rok 2011

W miesiącach od maja do listopada 2011 r., w ramach projektu „Rodzinna Wszechnica Sarzyńska” utworzono punkt konsultacyjny obsługiwany przez pracowników Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Nowej Sarzynie. Z konsultacji w punkcie skorzystało 40 osób. W ramach ww. Projektu przeprowadzono także 30 godzin zajęć dydaktycznych dla dzieci w 10 grupach przedszkolnych (5 i 6-latków) w 4 Przedszkolach Samorządowych na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Opracowano program oraz konspekty zajęć, mające na celu kształtowanie u dzieci asertywnych postaw, rozpoznawanie przyczyn agresji, rozumienie siebie samych, opanowanie i przezwyciężanie złości i agresji, nawiązywanie nieagresywnych kontaktów.

W miesiącach od 09-11.2011 r. pracownicy SOW przeprowadzili wykłady dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Nowa Sarzyna. Dla chętnych rodziców udzielano konsultacji pedagogicznych i psychologicznych. W wykładach wzięło udział 1070 osób a w konsultacjach 170 osób.

W grudniu 2011 r. pracownik Ośródka zorganizował dalsze spotkania z członkiniami kół gospodyń wiejskich z gminy Nowa Sarzyna. Tym razem celem spotkań było propagowanie prawidłowych wzorców rodzinnych opartych na partnerstwie.