Rok 2012

W 2012 roku pracownicy SOW w Nowej Sarzynie opracowali materiały edukacyjne pt. „Niebieska Karta niesie pomoc! – krótki przewodnik dla specjalistów”, zawierające informacje czym jest Niebieska Karta, dlaczego warto ją sporządzać, co należy zrobić, żeby rozpocząć działanie procedury, co wydarzy się po uruchomieniu procedury z uwzględnieniem lokalnych warunków i rozwiązań. Materiały opracowano w porozumieniu z zespołami interdyscyplinarnymi gminy Nowa Sarzyna i Leżajsk, biorąc pod uwagę lokalne rozwiązania. Przewodnik przekazano pracownikom służby zdrowia, szkół, policji, pracownikom socjalnym, członkom gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z terenu gmin Nowej Sarzyny i Leżajska.

W 2012 roku kontynuowaliśmy także psychoedukację z członkiniami kół gospodyń wiejskich z gminy Nowa Sarzyna propagując i omawiając prawidłowe wzorce rodzinne oparte na partnerstwie.

W dniu 19.11.2012 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci pedagog SOW zorganizowała i przeprowadziła Szkolenie pt. „Dziecko Krzywdzone w Rodzinie” skierowane do pedagogów szkół podstawowych z terenu powiatu leżajskiego. Tematem szkolenia była przemoc wobec dzieci, jej wpływ na ich rozwój, form pomocy dziecku krzywdzonemu, podstawy prawne związane z ochroną dziecka przed przemocą oraz procedura pomocy dziecku krzywdzonemu w szkole. Szkolenie miało formę zarówno wykładową, jak i warsztatową. 12 pedagogów szkolnych, 2 nauczycieli oraz 1 psycholog uczestniczących w szkoleniu otrzymało zaświadczenia oraz materiały, tj. książki, broszurki, ulotki i materiały na temat dziecka krzywdzonego.