Liderzy kooperacji"Liderzy kooperacji" to innowacyjny projekt, do realizacji którego, na mocy zawartego porozumienia, przystąpiły wspólnie 21 czerwca 2018 r. dwa samorządy: Gmina Kuryłówka i Powiat Leżajski reprezentowany przez instytucje  z terenu powiatu. Projekt o zasięgu ogólnopolskim realizowany jest od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna  finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020 i przebiega w 4 etapach w 3 makroregionach.

Makroregion wschodni, którego liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie obejmujący województwa lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie oraz świętokrzyskie, pracował nad Modelem Kooperacji dla gmin wiejskich. Celem głównym I etapu projektu było wypracowanie i wdrożenie Modelu Kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami, które mogłyby efektywnie zajmować się wsparciem rodziny w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego. Praca w Modelu oparta była na zbudowaniu zespołu, który poprzez stałą współpracę będzie wpływał na nowe rozwiązania pomocowe na rzecz instytucji i rodzin, tak by znalazły one swoje unormowania w przepisach prawa oraz wpływały na realną pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów.

Gmina Kuryłówka wraz z Powiatem Leżajskim jest współautorem założeń Modelu Kooperacji dla gmin wiejskich. W makroregionie wschodnim do projektu zostało wybranych 40 gmin i 30 powiatów, w tym 8 gmin i 6 powiatów w Województwie Podkarpackim.

Zadania gmin i powiatów przewidziane w ramach realizacji projektu obejmowały m.in. udział w wypracowaniu założeń do Modelu Kooperacji,  oraz udział w konsultacjach  w zakresie wypracowania założeń do Modelu Liderzy Kooperacji.

W skład Gminno-Powiatowego Zespołu Kooperacji (GPZ-K) weszli przedstawiciele  instytucji i organizacji zajmujących się pomocą rodzinie: Powiat Leżajski: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Nowej Sarzynie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelnej, Powiatowa Komenda Policji, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna; Gmina Kuryłówka: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Zespołu Obsługi Szkół oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kuryłówka.

Podsumowanie pracy Gminno-Powiatowego Zespołu Kooperacji w ramach I etapu projektu odbyło się w dniu 10 grudnia 2018 r. w Muzeum Ziemi Leżajskiej, połączono je z wręczeniem podziękowań członkom zespołu. W spotkaniu uczestniczyli: Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek, Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz, Dyrektor ROPS w Rzeszowie Jerzy Jęczmionka, Sekretarz Gminy Kuryłówka Roman Szałajko, dyrektorzy instytucji i organizacji uczestniczących w opracowywaniu Modelu Kooperacji oraz członkowie Zespołu.