MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ SARZYNIE - 17 71 78 169

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEŻAJSKU - 17 24 20 497

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEŻAJSKU - 17 24 06 140

 

Zadania gmin to wszechstronne działania na rzecz pomocy ofiarom przemocy domowej:

Art. 6, § 2, pkt. 1-4 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dn. 29 lipca 2005 r.: “tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie; prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia”,

Art. 4/1, ust. 1: “Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu”

Art. 4/1, ust. 1, pkt. 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dn. 26 października 1982 r.: “udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.”

 

Zadania instytucji gminnych:

1.  Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej:

a)przeprowadzanie wywiadu środowiskowego umożliwiającego diagnozę sytuacji rodziny (“Niebieska Karta” jako załącznik do wywiadu),

b) udzielenia kompleksowych informacji o:

- możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

- formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc,

- możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

c) organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

d) zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

e) może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

f) w razie bezpośredniego zdrowia lub zagrożenia życia dziecka w związku z przemocą w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u innej nie zamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo- wychowawczej.

g) zwołania w ramach „Niebieskiej Karty” Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej:

a) udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

b) podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań;

c) zapraszają osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej;

d) opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych;

e) rozstrzygają o braku zasadności podejmowania działań;

f) podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w szczególności:

- diagnozują sytuację rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą;

- przekazują informacje o konsekwencjach popełnianych czynów;

- motywują do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych;

- przeprowadzają rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków;

- przekazują informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie.

Osobę nadużywającą alkoholu wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej kierują do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

2.  Gminne Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- przeprowadzenie wywiadu środowiskowego (wraz z procedurą “Niebieska Karta”) w celu rozpoznania sytuacji w rodzinie,

- wezwanie osoby nadużywającej alkoholu i stosującej przemoc na rozmowę ostrzegawczą, informującą o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich,

- udzielanie wsparcia socjalnego, psychologicznego i prawnego osobom poszkodowanym,

- informowanie członków rodzin, których dotyczy problem przemocy o możliwościach uzyskania pomocy,

- wnioskowanie do sądu rejonowego o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,

- powiadomienie organów ścigania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia przestępstwa.

 

3.  Ośrodki Interwencji Kryzysowej:

- zapewnienie całodobowego dostępu do uzyskania kompleksowej pomocy,

- udzielenie wsparcia psychologicznego,

- udzielenie pomocy prawnej, socjalnej i medycznej,

- udzielenie pomocy w tworzeniu indywidualnego planu bezpieczeństwa,

- udzielenie pomocy w usamodzielnianiu się,

- organizowanie i prowadzenie hosteli.


Pomoc i wsparcie możesz również uzyskać od pracowników oświaty, tj. pedagog szkolny, psycholog, wychowawca szkolny lub przedszkolny, nauczyciel, pielęgniarka szkolna, do których może zgłosić się nie tylko Twoje dziecko. Osoby te z pewnością będą służyły radą i pomocą oraz skierują Cię do odpowiednich instytucji.

Pracownicy Oświaty również mają obowiązek założenia „Niebieskiej Karty” w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub zgłoszenia przez członka rodziny lub osobę będącą świadkiem.