POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEŻAJSKU

17 24 28 258


OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W LEŻAJSKU - TELEFON ZAUFANIA

17 24 21 300


PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W LEŻAJSKU

17 24 20 799


Zadania powiatów to:

“tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie”, a także “prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej” , (Art. 6, § 3, pkt. 1-2), a również “tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie” oraz “opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie” ( Art. 6, § 4, pkt. 1-2 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dn. 29 lipca 2005 r.)

 

Zadania instytucji powiatowych:

 1. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie:
  • prowadzenie powiatowych ośrodków wsparcia oraz ośrodków interwencji kryzysowej,
  • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osobom korzystającym z pomocy społecznej.
 2. Punkty Informacyjno-Konsultacyjne:
  • przeprowadzenie diagnozy sytuacji rodziny,
  • udzielenie wsparcia i informacji potrzebnych osobie doznającej przemocy,
  • udzielenie pomocy w opracowaniu planu działania,
  • udzielenie pomocy w redagowaniu pism procesowych,
  • dostarczenie materiałów edukacyjnych,
  • umożliwienie kontaktu ze specjalistami, tj.: psycholog, prawnik, policjant, pracownik socjalny, pedagog, lekarz, specjalista terapii uzależnień itp.,
  • prowadzenie grup wsparcia lub socjoterapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie.
 3. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne:
  1. prowadzenie działalności diagnostycznej, m.in.: przez badanie psychologiczne dziecka oraz wywiad z rodzicem, umożliwiające określenie sposobu funkcjonowania dziecka oraz jego środowisko wychowawcze,
  2. prowadzenie działalności terapeutycznej względem dzieci i młodzieży, m.in.:
   • terapii indywidualnej i grupowej, w tym terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
   • podejmowanie działań terapeutycznych wspomagających wychowawczą funkcję rodziny,
   • podejmowanie, w sytuacjach kryzysowych, działań o charakterze mediacyjnym i  interwencyjnym w środowisku dzieci i młodzieży.
  3. prowadzenie działalności doradczej, m.in.:
   • udzielanie porad i konsultacji psychologicznych i pedagogicznych zgłaszającym  się dzieciom i młodzieży,/
   • udzielanie porad i konsultacji psychologicznych i pedagogicznych rodzicom, a także wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
  4. prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej możliwości uzyskiwania pomocy w specjalistycznych placówkach,
  5. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom, tj.: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, terenowy oddział Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa i Komenda Powiatowa Policji.