TELEFON ALARMOWY – 997

Numer alarmowy dla wszystkich służb powołanych do niesienia pomocy z telefonów komórkowych (bezpłatny) - 112

Policyjny Telefon Zaufania -  800 120 226 (linia bezpłatna, czynna codziennie w godzinach: 8.00 – 22.00)

Policja Nowa Sarzyna 17 24 06 373

Policja Leżajsk 17 24 06 310


Zadania policji to zapobieganie popełnieniu przestępstw i zapewnienie ludziom bezpieczeństwa. Dlatego zarówno osoba doznająca przemocy, jak i świadkowie przemocy domowej (tj. inni członkowie rodziny, sąsiedzi, znajomi itp.) mogą wezwać służby policyjne. Zgłoszenie może być telefoniczne lub osobiste (na komisariacie lub komendzie policji).


Czynności wykonywane przez policjantów podczas interwencji:

 • policjant ma prawo zatrzymania sprawców przemocy w rodzinie  stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego,
 • przeprowadzenie rozmowy pouczającej ze sprawcą przemocy,
 • pouczenie ofiary przemocy o przysługujących jej prawach, możliwościach i miejscach uzyskania pomocy – przekazanie „Karty B”,
 • udzielenie osobom poszkodowanym niezbędnej pomocy (w razie konieczności wezwanie pogotowia ratunkowego, straży pożarnej itp.),
 • ustalenie tożsamości uczestników konfliktu, rozpoznanie zaistniałej sytuacji (w tym przeprowadzenie wywiadu z osobą powiadamiającą),
 • opis zdarzenia (podczas lub po interwencji) poprzez wykonanie notatki urzędowej dotyczącej przemocy w rodzinie zwanej „Niebieską Kartą” - „Karta A” (dokument ten nie może być anulowany lub wycofany na prośbę osoby poszkodowanej, świadka czy sprawcy przemocy),
 • udzielenie osobom pokrzywdzonym informacji o możliwości złożenia zawiadomienia o przestępstwie lub wniosku o ściganie sprawcy przemocy we właściwej jednostce policji lub prokuratury (wypełnienie dokumentacji „Niebieskie Karty” jest jedynie policyjną notatką urzędową i nie oznacza złożenia zawiadomienia o przestępstwie),
 • zatrzymanie osób w stanie nietrzeźwym i umieszczenie ich w izbie wytrzeźwień (w przypadku, gdy interwencja policjantów nie przyniosła rezultatów i osoby te nadal się awanturują),
 • w sytuacji, gdy obecne są dzieci i grozi im bezpośrednie niebezpieczeństwo lub pozostawienie bez opieki, policjant może powierzyć je komuś z rodziny, a gdy niema takiej możliwości, do placówki opiekuńczo-wychowawczej.


Zadania dzielnicowych:

 • niezwłoczny (do 7 dni od otrzymania “Niebieskiej Karty”) kontakt z rodziną w celu bliższego rozeznania sytuacji,
 • prowadzenie dokumentacji z interwencji i działań policji dotyczących danej rodziny,
 • systematyczne wizyty (co najmniej raz w miesiącu) sprawdzające bezpieczeństwo rodziny i zachowanie sprawcy przemocy,
 • działania prewencyjne wobec sprawcy przemocy w rodzinie, tj.:
  1. uświadomienie sprawcy karalności czynów i ich konsekwencji,
  2. poinformowanie, iż w przypadku powtórzenia zachowań przemocowych zostanie wszczęte postępowanie przygotowawcze wobec sprawcy,
  3. cykliczne wizyty kontrolujące zachowanie sprawcy,
  4. przeprowadzenie rozeznania w otoczeniu sprawcy, tj. Rodzina, sąsiedzi, znajomi, poinformowanie sprawcy o powiadomieniu o sytuacji przedstawicieli innych służb, które będą prowadziły samodzielne działania,
  5. ostrzeżenie o możliwości zastosowania ostrzejszych środków zapobiegawczych wobec sprawcy, jeżeli nie zaprzestanie stosowania przemocy,
 • przekazanie informacji na temat dzieci w danej rodzinie policjantowi zajmującemu się problematyką nieletnich,
 • współpraca ze służbami i instytucjami pomagającymi ofiarom przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym,
 • umożliwienie osobie pokrzywdzonej zapoznanie się z treścią “Karty A”,
 • przekazywanie oryginałów wypełnionych “Niebieskich Kart” do akt postępowania przygotowawczego, jeżeli zostało wszczęte.


Twoje prawa:

1. Policjant ma zapewnić ofierze przemocy domowej doraźne bezpieczeństwo.

Art. 1, § 2, pkt. 1 Ustawy o Policji z dn. 6 kwietnia 1990 r.: “Do podstawowych zadań Policji należą: ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra.”

2. Masz prawo do uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie – dlatego można i należy zapytać o numery identyfikacyjne policjantów, a także o nazwę i siedzibę jednostki, w której pracują policjanci podejmujący interwencji.

Rozdz. 1, § 2. 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów: “Policjant, który przystępuje do czynności służbowych związanych z wykonywaniem uprawnień określonych w § 1  pkt 1-3, 5, 7 i 8, jest obowiązany podać swój stopień, imię i nazwisko w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, a także podstawę prawną i przyczynę podjęcia czynności służbowej.”

3. Masz prawo do wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnych (notatek urzędowych) jako dowodów w sprawie przeciw sprawcy przemocy.

4. Masz prawo do zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy.

5. Masz prawo do złożenia skargi na interweniujących policjantów do ich przełożonych, jeśli przekroczyli uprawnienia lub nie dopełnili obowiązku, naruszając w ten sposób Twoje dobra osobiste.

Art. 231, § 1 Kodeksu Karnego: “Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

 

Policja ma prawo:

1. Na podstawie zgromadzonych “Niebieskich Kart” oraz własnych informacji przeprowadzić wobec sprawcy przemocy postępowanie sprawdzające lub wszcząć postępowanie przygotowawcze, niezależnie od woli ofiary (Art. 207 Kodeksu Karnego z dn. 6 czerwca 1997 r.)

2. Zabrać dzieci i powierzyć je pod opiekę innych osób lub instytucji wbrew woli rodziców lub opiekunów będących w stanie nietrzeźwym.

Art. 23, ust. 3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dn. 26 października 1982 r.: “Pomoc niesiona dzieciom przez osoby lub instytucje może być udzielona wbrew woli rodziców lub opiekunów będących w stanie nietrzeźwym”

3. Przekazywać dane osobowe ofiary przemocy instytucjom rządowym i organizacjom pozarządowym, zajmującym się pomocą osobom pokrzywdzonym, bez zgody osoby pokrzywdzonej.

Art. 1, § 2, pkt. 3 “Do podstawowych zadań Policji należą: inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi”

oraz Art. 14, § 4 “Policja w celu realizacji ustawowych zadań może korzystać z danych o osobie, w tym również w formie zapisu elektronicznego, uzyskanych przez inne organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno rozpoznawczych oraz przetwarzać je w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216, oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474, Nr 49, poz. 509 i Nr 100, poz. 1087), bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą.”) Ustawy o Policji z dn. 6 kwietnia 1990 r.