TELEFON ALARMOWY – 999 lub 112 (z tel. komórkowego)

POGOTOWIE RATUNKOWE LEŻAJSK 17 24 02 78

 

Zadanie służby zdrowia to ochrona zdrowia i życia pacjenta.

Rozdz. 5, Art. 30 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r.: “Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki.”

Jeżeli lekarz zauważy u pacjenta oznaki stosowania wobec niego przemocy domowej, jest zobligowany do udzielenia mu pomocy nie tylko w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego, ale również innych świadczeń koniecznych do uwolnienia się od sytuacji przemocowych.  Pracownicy placówek zdrowia (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni) zobowiązani zostali do stosowania procedury „Niebieskiej Karty”.

 

Lekarze są zobligowani do:

  • poinformowania ofiary przemocy o miejscach i warunkach wystawienia obdukcji (obdukcję może wykonać wyłącznie lekarz sądowy - posiadający odpowiednie uprawnienia, jest to badanie płatne; obdukcja oraz zaświadczenie lekarskie są ważnymi dowodami w sprawie karnej),
  • poinformowania osoby pokrzywdzonej o możliwościach szukania pomocy,
  • udzielenia pomocy medycznej,
  • wystawienia na prośbę osoby poszkodowanej zaświadczenia lekarskiego o stwierdzonych obrażeniach (każdy lekarz rejonowy Publicznej Przychodni Zdrowia lub Pogotowia ma obowiązek wydania zaświadczenia z opisem stanu zdrowia pacjenta, zaświadczenie to wydawane jest bezpłatnie; zaświadczenie lekarskie nie jest równoznaczne z obdukcją lekarską),
  • wypełnienia „karty A” w ramach procedury „Niebieskiej Karty”, powiadomienia organów ścigania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia przestępstwa (lekarz jest zwolniony z zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, gdy: “tak stanowią ustawy” lub “zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób” ( Art. 40, ust. 2, pkt. 1 i 3 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r.) .