1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 lipca 2006 nr 135 poz. 950).

http://www.mps.gov.pl/_download.php?f=userfiles%2FFile%2FDepartament+Pomocy+Spolecznej%2FAkty+prawne%2FD20060950.pdf


2) Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 15 kwietnia 2004 r., Nr 64, poz. 593, ze zm.)

http://www.mps.gov.pl/_download.php?f=userfiles%2FFile%2Fmps%2Fustawa_o_pomocy_spolecznej.pdf

 

3) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z dnia 20 września 2005 r., Nr 180, poz. 1493)

http://www.mps.gov.pl/userfiles%2FPrawo%2FPomoc+Spoleczna%2FPomoc+spoleczna.pdf

 

4) art. 5 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych (Dz. U. z dnia 17 lipca 2006 r., Nr 127, poz. 890)

http://www.mps.gov.pl/userfiles%+Pomocy+Spolecznej%2FAkty+prawne%.pdf


5) Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268 z poźn. zm.)

http://www.mps.gov.pl/_download.php?f=userfiles%2FFile%2Fmps%2Frenta_socjalna.pdf


6) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

http://www.parpa.pl/download/Ustawa%201982.doc


7) Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

http://www.bip.kujawsko-pomorskie.pl/files/sprawy_spoleczne/kpppwr.pdf


8) Zarządzenie nr 21 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania interwencji domowej wobec przemocy w rodzinie pod nazwą "Niebieskie Karty"

http://www.nettax.com.pl/serwis/publikatory/dukgp/2002/Nr_14/poz.111.htm